Policy

Det Glasklara & Självklara


Det räcker inte med teorier, en policy måste efterlevas. En policy kan mycket väl grundas på samma parametrat som en försäljning. Låtsas att vi är kunden - vad behöver vi & hur vill vi ha det.


Arbetsmiljö,

Alla som arbetar hos Avidu ska känna att de arbetar på en trygg och säker arbetsplats. Som arbetsgivare är vi skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att våra anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vi skall därför systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på god arbetsmiljö. Vi ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Om något ändå skulle inträffa skall vi utreda orsakerna så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.Affärspolicy,

Avidu tar ansvar för att i sin verksamhet, och i alla relationer, följa ställda krav på god etik och affärsmoral. Alla skall följa konkurrensregler, miljölagstiftning och arbetsmarknadslagar. Gåvor med outtalade förväntningar på motprestation är lika illa som samarbete som sätter konkurrensen ur spel. Vi skall uppehålla en praxis som ställer oss utom alla misstankar.Etiska regler,

Avidu vill skapa en etisk kultur där alla anställda tar ansvar för att uppträda etiskt men också säga ifrån om något känns fel. Avidu förväntar sig att de anställda uppträder ärligt och rättrådigt mot såväl kollegor, kunder, leverantörer och andra som berörs av företagets verksamhet. Avidu vill ge tydliga riktlinjer för de anställdas handlingar och förhållningssätt, så att alla får information och vet vad som är ett accepterat beteende. Avidus policy är frihet under ansvar. Våra etiska riktlinjer utgör en del i anställningskontraktet och uppenbara brott mot dessa är ett brott mot förtroendeförhållandet mellan företaget och den anställde.