Finans Planering

Finans & Planering 

I dagens globala ekonomi, generellt begränsade kapital och flod av nya marknadsaktörer utmanar även framgångsrika investeringsstrategier. För att upprätthålla en positionering på marknaden måste du kunna anpassa och tillämpa innovativa investeringar på en snabbt föränderlig marknad.


Att hantera hela skalan av branschmodeller-från riskkapital till tillväxtkapital utforskar kritiska frågor som rör industrin, infrastruktur, strategier och beslutsprocesser. Allt hänger ihop på något sätt i samhällsmaskineriet och det uppenbara kan vara just tvärtom. Vilka kriterier man skall följa beror på din verksamhet, syfte och mål.


RESULTATET


 • Att utvärdera effekterna av marknadscykler så att du kan dra nytta av möjligheterna med störst potential
 • Använda bästa praxis för att göra investeringar-inom dina gränser
 • Utvärdera möjligheter i din egen, nödställda och / eller framväxande industrier
 • Fatta bättre investeringsbeslut genom att undersöka hur nuvarande resultat, risk och organisatoriska förändringar påverkar


 • Övervaka och välja lämpliga exitstrategier
 • Hantera erbjudanden och integrera verksamheter på flera platser
 • Utöka nätverk genom att bygga starka relationer med andra erfarna branschledare


GENOMFÖRANDE


Genom begränsade resurser, omprövar många företagsledare sin strategi på marknaden. Att fokusera på att förbättra prestanda, utvärdera ett förvärv, eller överväger en sammanslagning, kan du analysera finansiella data mer exakt och fatta avgörande beslut mer effektivt.


 • Utvärdera företagets nuvarande prestanda och hållbarhet utifrån dagens marknadsförutsättningar
 • Utför en fördjupad konkurrensanalys för att få en korrekt värdering av en position på marknaden
 • Ta reda på om företaget är lämpligt belånade, med tanke på dess affärsmodell, riskexponering och marknadsutmaningar


 • Analysera finansiella rapporter för att bedöma hanteringen av viktiga framgångsfaktorer och affärsrisker
 • Undersök fördelarna och nackdelarna med eventuella fusioner och förvärv i en osäker ekonomi
 • Upptäck vad som driver värdering av företaget och om den är rimligt i den aktuella marknaden


STYRNINGEN


Hantera risker och skydda tillgångar i varumärket . Riskhantering måste vara ett huvudansvar för ledande befattningshavare, ledarskap och bolagsstyrelser. Att veta när man ska dra ner till synes lönsamma möjligheter som eventuellt kan utsätta ditt företag för allt för stora risker. Att driva och bevara integritet och hållbarhet i verksamheten.


Att förstå hur fel agerande kan leda till negativa konsekvenser, mutor, bedräglig finansiell rapportering och annan olaglig och oetiskt beteende. Undersöka roller, interna kontroller, etiska regler, och förebyggande åtgärder samt processer. Etablera funktioner intern kontroll och intern revision


 • Länka riskhantering till strategiformulering och exekution
 • Identifiera viktiga riskhändelser som kan spåra ur de strategiska målen på strategikartan
 • Utveckla en riskindikator och styrkort


 • Implementera riskreducerande åtgärder för att minska sannolikheten för och konsekvenserna av riskhändelser
 • Finjusterande strategier för att vara anpassningsbar och robust inför nya marknader
 • Hantera riskerna från ofrivilliga externa händelser


 • Medvetenhet inför sammanlänkade risker och komplexa syste
 • Använda scenarioanalys för att förutse och planera för risker som kan uppstå inom processkartan
 • Svara på renommé och brand risker


 • Att hantera oväntade och ogynnsamma återkoppling och data från media och andra beståndsdelar om företagets verksamhet, produkter och tjänster
 • Prioriteringar och upprättande av finansiering för riskreducerande åtgärder
 • Bädda riskhantering i din organisationsrapporteringsstruktur


 • Underhålla kreativ spänning mellan innovation och riskhantering
 • Att förutse riskerna i en strategi med hög innovationsfaktor
 • Att upprätthålla en sund balans mellan att ge sig in i nya innovativa produkter eller tjänster och de risker från oväntade eller oavsiktliga händelser